Fondy kvalifikovaných investorů

Fondy kvalifikovaných investorů 

Fondy kvalifikovaných investorů jsou určeny pro fyzické a právnické osoby, které mají zájem investovat své prostředky v souladu s investičním cílem a investiční politikou fondu a jsou kvalifikovanými investory v souladu s § 272 zákona č. 240/2013 Sb., tj. mají zkušenost s investováním do investičních nástrojů a mají dostatečné zkušenosti potřebné pro posouzení rizik takové investice. Jsou si vědomi všech rizik, které pro ně z této investice do fondu kvalifikovaných investorů vyplývají a znají odlišnosti v regulaci fondů kvalifikovaných investorů a rizika spojená s tímto druhem investice. Investiční společnost aktuálně obhospodařuje tyto fondy kvalifikovaných investorů:

Investiční společnost aktuálně obhospodařuje tyto fondy kvalifikovaných investorů:

Fond J&T INVESTMENTS SICAV, a.s.

Fond investuje do fondů širokého spektra investičních příležitostí identifikovaných a sledovaných odborníky skupiny J&T. Investiční politika navazuje na dosavadní zkušenosti v oblastech:

  • Energetiky
  • Nemovitostí
  • Médií
  • Nové ekonomiky
  • Cestovního ruchu a volného času

Indikativní podmínky pro investory podfondu J&T INVESTMENTS

Investiční horizont

Doporučený investiční horizont je min. 5 let

Investiční akcie

EUR H (CZ0008044864), CZK H (CZ0008044856)

Měna

EUR, CZK

Minimální investice

125.000 EUR podle § 272 zákona o investičních společnostech a investičních fondech, případně 1.000.000 CZK při provedení tzv. testu vhodnosti podle § 15h zákona o podnikání na kapitálovém trhu

Oceňování podfondu 

K poslednímu dni kalendářního čtvrtletí

Doba trvání podfondu

Od 9. ledna 2020 (datum registrace u ČNB) na dobu neurčitou

Struktura poplatků pro investory podfondu J&T INVESTMENTS

Vstupní poplatek

Max. 3 % z investované částky

Poplatek za správu

Max. 3 % ročně z hodnoty fondového kapitálu

Výstupní poplatek

Výplata do 4 měsíců od podání žádosti o odkup max. 15 %
Výplata do 12 měsíců od podání žádosti o odkup max. 5 %
Výplata do 24 měsíců od podání žádosti o odkup max. 2 %

 

Fond J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK otevřený podílový fond

Tento fond svou strategií je určen pokročilým investorům, kteří na krátkém horizontu hledají výnos vyšší než u termínovaných vkladů. Portfolio manažer usiluje o prémii nad mezibankovní sazby prostřednictvím investic do nástrojů peněžního trhu s bonitou nižší než investičního stupně nebo bez ratingu od mezinárodních agentur. Fond je zaměřen zejména na krátkodobé podnikové směnky a jiné dluhové cenné papíry se zbytkovou splatností do 12 měsíců.

Protože likvidita na trhu neveřejně obchodovaných dluhových cenných papíru je nižší než u méně výnosných nástrojů, prostředky za odkupované podílové listy jsou vypláceny zpravidla do jednoho měsíce po podání žádosti o odkup. V extrémních případech a předem nenahlášených žádostech o odkup významných částek může investiční společnost v souladu se statutem fondu využít až tříměsíční lhůtu pro výplatu. 

Indikativní podmínky pro investory fondu

Investiční horizont

Doporučený investiční horizont je min. 1 rok

Měna

CZK

Minimální investice

125.000 EUR podle § 272 zákona o investičních společnostech a investičních fondech, případně 1.000.000 CZK při provedení tzv. testu vhodnosti podle § 15 zákona o podnikání na kapitálovém trhu

Oceňování fondu 

Obvykle jednou za dva týdny

Doba trvání fondu

Od 1. října 2013  (sloučení dvou fondů) na dobu neurčitou

Struktura poplatků pro investory fondu

Vstupní poplatek

Max. 3 % z investované částky

Poplatek za správu

Max. 2 % průměrné roční hodnoty fondového kapitálu

Výstupní poplatek

Max. 0%

 

Ostatní fondy kvalifikovaných investorů spravované J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTÍ, a.s.

J&T FVE uzavřený podílový fond

J&T OSTRAVICE ACTIVE LIFE uzavřený podílový fond

J&T VENTURES uzavřený podílový fond


Bližší informace o investování do našich fondů kvalifikovaných investorů Vám rádi sdělíme v sídle společnosti nebo se s Vámi spojíme, pokud zašlete e-mail na adresu info@jtis.cz.

Podrobnější informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení níže.

UPOZORNĚNÍ:
Upozorňujeme všechny dosavadní uživatele přihlašovacích údajů k fondům kvalifikovaných investorů, že se změnou stránek investiční společnosti, přestaly tyto přihlašovací údaje platit. Pro přístup k údajům fondů kvalifikovaných investorů je potřeba se nově registrovat. Děkujeme za pochopení.