Fondy kvalifikovaných investorů

Fondy kvalifikovaných investorů jsou určeny pro fyzické a právnické osoby, které mají zájem investovat své prostředky v souladu s investičním cílem a investiční politikou fondu a jsou kvalifikovanými investory v souladu s § 272 zákona č. 240/2013 Sb., tj. mají zkušenost s investováním do investičních nástrojů a mají dostatečné zkušenosti potřebné pro posouzení rizik takové investice. Jsou si vědomi všech rizik, které pro ně z této investice do fondu kvalifikovaných investorů vyplývají a znají odlišnosti v regulaci fondů kvalifikovaných investorů a rizika spojená s tímto druhem investice. Investiční společnost aktuálně obhospodařuje tyto fondy kvalifikovaných investorů:

Investiční společnost aktuálně obhospodařuje tyto fondy kvalifikovaných investorů:

●J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK otevřený podílový fond

Tyto fondy jsou strategií určeny pokročilým investorům, kteří na krátkém horizontu hledají výnos vyšší než u termínovaných vkladů. Portfolio manažer usiluje o prémii nad mezibankovní sazby prostřednictvím investic do nástrojů peněžního trhu s bonitou nižší než investičního stupně nebo bez ratingu od mezinárodních agentur. Fond je zaměřen zejména na krátkodobé podnikové směnky a jiné dluhové cenné papíry se zbytkovou splatností do 12 měsíců. Pro řízení likvidity fondu jsou používány repo obchody nebo operace typu buy-sell, kdy fond nakupuje cenné papíry a zároveň je prodává za předem známou cenu zvýšenou o úrok. Výjimečně může fond držet i jiné cenné papíry včetně akcií.

Protože likvidita na trhu neveřejně obchodovaných dluhových cenných papíru je nižší než u méně výnosných nástrojů, prostředky za odkupované podílové listy jsou vypláceny zpravidla do jednoho měsíce po podání žádosti o odkup. V extrémních případech a předem nenahlášených žádostech o odkup významných částek může investiční společnost v souladu se statutem fondu využít až tříměsíční lhůtu pro výplatu. 

 •  
  • Minimální investice ekvivalent 125 000 EUR
  • Vstupní poplatek - maximální dle statutu 3%
  • Výstupní poplatek - maximální dle statutu 0%
  • Poplatek za správu - maximální dle statutu 2% ( aktuální 1%)
  • Aktualizace VK na 1 PL min. 1x za měsíc, obvykle 1 x za dva týdny

Upřesňující a detailní informace naleznete ve statutu fondu

UPOZORNĚNÍ:
Investiční společnost informuje všechny investory, že dne 19. srpna 2013 nabyl účinnosti zákon č. 240/2013 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech, který zrušil limit počtu podílníků ve fondech kvalifikovaných investorů a zároveň navýšil minimální investici do fondů kvalifikovaných investorů na 125 000 EUR (případně ekvivalent v měně fondu).
 

● J&T OSTRAVICE ACTIVE LIFE uzavřený podílový fond,

 Fond je strategií určen pokročilým investorům a cílem investiční politiky fondu je dosažení kapitálového růstu během existence fondu a stabilního zhodnocování aktiv a to zejména prostřednictvím investic do podílů ve společnostech nebo účastí ve společnostech vlastnících nemovitosti nebo zabývajícími se činnostmi v oblasti rozvojových projektů, a to zejména v lokalitě obce Ostravice, okres Frýdek-Místek, kraj Moravskoslezský

 •  
  • Minimální investice 5 000 000,00 CZK
  • Vstupní poplatek - maximální dle statutu 2%
  • Výstupní poplatek - 15,00 % z kladného rozdílu aktuální hodnoty odkupovaných podílových listů k rozhodnému dni odkupu a nominální hodnoty podílových listů
  • Poplatek za správu - maximální dle statutu 2%
  • Aktualizace VK na 1 PL min. 1x ročně

Upřesňující a detailní informace naleznete ve statutu fondu.

 

● J&T FVE uzavřený podílový fond

Investiční politika fondu je zaměřena především na pořízení podílů ve společnostech nebo účastí ve společnostech vlastnících nebo spoluvlastnících a provozujících zejména fotovoltaické elektrárny nebo na investice do společností, které se zaměřují na výrobu elektrické energie či tepla zejména z obnovitelných zdrojů, či za pomoci kogenerace (společná výroba elektrické energie a tepla), a to zejména v České republice a ve Slovenské republice. Fond investuje převážně do akcií, obchodních podílů a jiných forem účasti na právnických osobách, které vlastní či spoluvlastní elektrárny umístěné na území ČR produkující elektrickou energii ze solární energie a dalších obnovitelných zdrojů.

 •  
  • Minimální investice ekvivalent 125 000 EUR
  • Vstupní poplatek - maximální dle statutu 2%
  • Výstupní poplatek - maximální dle statutu 2%
  • Poplatek za správu -1,00 % průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu a 1,00 % průměrné roční hodnoty aktiv fondu a výkonnostní poplatek 50,00% z výnosu převyšujícího 8,00%
  • Aktualizace VK na 1 PL min. 1x ročně

Upřesňující a detailní informace naleznete ve statutu fondu.

 

Bližší informace o investování do našich fondů kvalifikovaných investorů Vám rádi sdělíme v sídle společnosti nebo se s Vámi spojíme, pokud zašlete e-mail na adresu info@jtis.cz.

Podrobnější informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení níže.

UPOZORNĚNÍ:
Upozorňujeme všechny dosavadní uživatele přihlašovacích údajů k fondům kvalifikovaných investorů, že se změnou stránek investiční společnosti, přestaly tyto přihlašovací údaje platit. Pro přístup k údajům fondů kvalifikovaných investorů je potřeba se nově registrovat. Děkujeme za pochopení.