Jak investovat

JAK INVESTOVAT DO FONDŮ URČENÝCH PRO VEŘEJNOST

1. Získání informací  
Informujte se o nabídce fondů investiční společnosti a seznamte se s důležitými dokumenty (Všeobecné obchodní podmínky, Klíčové informace pro investory, Sazebník poplatků, Seznam zprostředkovatelů)

2. Smluvní dokumentace
Pro investování do fondů je třeba uzavřít Rámcovou smlouvu  o vydávání a odkupu podílových listůinvestiční společností nebo kontaktovat J&T BANKU, a.s. 

 V současné době není možné uzavírat nové rámcové smlouvy přímo s investiční společností, proto, pokud máte zájem  investovat do našich fondů, kontaktujte J&T BANKU.

Po uzavření Rámcové smlouvy můžete kdykoli investovat bez dalších administrativních náležitostí.

3. Investice do vybraného fondu
Před investicí se seznamte s aktuálně platnými Klíčovými informacemi pro investory pro daný fond.

Následně částku, kterou zamýšlíte investovat, zašlete na účet fondu s variabilním symbolem, kterým je Vaše číslo rámcové smlouvy.

Účty uvedené v tabulce, jsou určené pro zasílání investic klientů, kteří mají uzavřenou rámcovou smlouvu se společností J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,a.s.. - účty jsou platné od 1.6.2019

Fond

Měna

Číslo účtu

J&T PERSPEKTIVA

CZK

1387672163/2700

J&T OPPORTUNITY CZK

CZK

1387672219/2700

J&T KOMODITNÍ

CZK

1387672251/2700

J&T FLEXIBILNÍ

CZK

1387672307/2700

J&T BOND CZK

CZK

1387672358/2700

J&T MONEY CZK

CZK

1387672390/2700

J&T LIFE 2025

CZK

1387672438/2700

J&T LIFE 2030

CZK

1387672462/2700

J&T LIFE 2035

CZK

1387672497/2700

J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK

CZK

1387672534/2700


Účty uvedené v tabulce, jsou určené pro zasílání investic klientů, kteří mají uzavřenou rámcovou smlouvu se společností J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,a.s.. - tyto účty jsou platné jen do 31.5.2019

FOND měna účtu číslo účtu informace pro zahraniční platbu
IBAN SWIFT kod banky
J&T BOND CZK CZK 107-0059590287/0100 CZ53 0100 0001 0700 5959 0287 KOMBCZPPXXX
J&T FLEXIBILNÍ CZK 43-7797250227/0100 CZ65 0100 0000 4377 9725 0227 KOMBCZPPXXX
J&T FVE CZK 107-0114020237/0100 CZ88 0100 0001 0701 1402 0237 KOMBCZPPXXX
J&T HIGH YIELD CZK CZK 43-7795120277/0100 CZ34 0100 0000 4377 9512 0277 KOMBCZPPXXX
J&T KOMODITNÍ CZK 43-7795880217/0100 CZ64 0100 0000 4377 9588 0217 KOMBCZPPXXX
J&T LIFE 2025 CZK 107-2400920227/0100 CZ85 0100 0001 0724 0092 0227 KOMBCZPPXXX
J&T LIFE 2030 CZK 107-2400950207/0100 CZ90 0100 0001 0724 0095 0207 KOMBCZPPXXX
J&T LIFE 2035 CZK 107-2400980297/0100 CZ35 0100 0001 0724 0098 0297 KOMBCZPPXXX
J&T MONEY CZK CZK 107-0120740257/0100 CZ85 0100 0001 0701 2074 0257 KOMBCZPPXXX
J&T OPPORTUNITY CZK CZK 27-5867060287/0100 CZ62 0100 0000 2758 6706 0287 KOMBCZPPXXX
J&T OSTRAVICE ACTIVE LIFE CZK 107-0090730217/0100 CZ95 0100 0001 0700 9073 0217 KOMBCZPPXXX
J&T PERSPEKTIVA  CZK 27-9424750287/0100 CZ27 0100 0000 2794 2475 0287 KOMBCZPPXXX
J&T REALITY EUR 107-158060257/0100 CZ62 0100 0001 0701 5806 0257 KOMBCZPPXXX

4. Informace o provedeném pokynu
Bezprostředně po vypořádání Vaší investice Vás budeme informovat o provedeném pokynu.

5. Informace o stavu Vaší investice
V případě, že vlastníte podílové listy evidované v samostatné evidenci vedené investiční společností, zašleme Vám jednou ročně výpis z majetkového účtu.
V případě, že vlastníte podílové listy evidované v Centrálním depozitáři cenných papírů (CDCP), výpis o stavu Vašeho majetkového účtu Vám poskytne účastník trhu CDCP, prostřednictvím kterého jste si majetkový účet založili.

6. Kdo může podílové listy nakoupit?
- Občan České republiky nebo cizí státní příslušník starší 18-ti let (v případě nezletilého jeho zákonný zástupce)
- Právnická osoba, fyzická osoba - podnikatel
- Další subjekty založené na základě zákonů ČR, (nadace, hnutí, politické strany)

JAK INVESTOVAT DO FONDU KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ

V případě zájmu o investici do fondu kvalifikovaných investorů prosím kontaktujte investiční společnost, protože fondy kvalifikovaných investorů jsou určeny pouze pro kvalifikované investory ve smyslu § 272 zákona č. 240/2013 Sb. tj. investory, kteří mají zkušenost s investováním do investičních nástrojů a mají dostatečné zkušenosti potřebné pro posouzení rizik investice do fondu kvalifikovaných investorů a jsou si vědomi všech rizik, které pro ně z této investice do fondu kvalifikovaných investorů vyplývají a znají odlišnosti v regulaci fondů kvalifikovaných investorů a rizika spojená s tímto druhem investice. Minimální investice do fondu kvalifikovaných investorů činí 125 000 EUR (nebo ekvivalent v měně fondu).