zpět

Ekonomika USA na trendu: co by se mohlo zvrtnout?

Ekonomika USA na trendu: co by se mohlo zvrtnout?

Reálné úrokové sazby v USA přešly do pozitivního teritoria, kladný reálný výnos zaznamenávají i desetileté vládní dluhopisy. Obojí jasně dokládá normalizaci měnové politiky. Ekonomický stroj zatím akomoduje vyšší náklady financování nad očekávání dobře. Expanze je tažená spotřebou ve službách a investicemi, což je dobrá zpráva pro plné rozvinutí kladných zpětných vazeb. Tento vývoj kontrastuje se situací v Číně, kde se transformace ekonomického modelu směrem k rozvinutým partnerům prozatím neodlepila od země. Výraznější váhání asijského obra tak představuje zdroj nejistot pro globální prosperitu.

Americká ekonomika absorbuje razantní normalizaci měnové politiky nad očekávání dobře. Reálná aktivita již roste v souladu s dlouhodobým trendem, nezaměstnanost zůstává rekordně nízko při přílivu nových pracovníků, inflace přitom výrazně zpomalila. Soukromé i veřejné investice poskytují solidní základ pro pozitivní výhled. Co by se tedy mohlo pokazit? Vysoké ceny ropy a příliš slabá Čína představují hlavní hrozby pro americkou i globální ekonomiku.

Normalizace měnové politiky po patnácti letech

Normalizaci měnové politiky dobře ilustruje vývoj reálných úrokových sazeb, tedy nominálních sazeb snížených o inflaci. Ty zachycují zhodnocení z hlediska reálné kupní síly a poměřují, zda si za uložené prostředky koupíte více či méně zboží a služeb. Reálné sazby měřené jádrovou inflací se nacházely v negativním pásmu od roku 2008: po dobu patnácti let tak držené peníze ztrácely reálnou hodnotu.

Přechodné období kladných reálných sazeb z roku 2019 šmahem ukončila pandemie a krátká leč hluboká recese následovaná vysokou inflací. Po období rekordně nízkých hodnot v uplynulých dvou letech se reálné sazby ocitly v kladném pásmu, což zvyšuje atraktivitu držby peněžních prostředků. To platí i pro další bezriziková nebo nízko-riziková aktiva, jakými jsou státní dluhopisy. Po anemickém reálném výnosu předchozích let se začíná vyplácet tato aktiva dlouhodobě držet.

Inverze výnosové křivky trvá, důvod se mění

Motiv dlouhodobě zafixovaného kladného reálného výnosu při výhledu zkrocené inflace poblíž inflačního cíle je nyní hlavním tahounem vysoké poptávky po desetiletých státních dluhopisech. Tento zájem stlačuje nominální výnos desetiletých dluhopisů pod výnos krátkodobějších (méně rizikových) instrumentů a generuje nadále inverzi výnosové křivky. Vzhledem k dobrému výhledu reálné ekonomiky přestává být očekávání recese hlavním faktorem stojícím za anomálií výnosové křivky. Stává se jím přesvědčení, že inflace se v dohledné době přiblíží k cíli a Fed nebude muset nominální sazbu dále zvyšovat, případně ji bude podle potřeby snižovat.

Pokud se americké ekonomice podaří ve střednědobém horizontu přizpůsobit nominálním sazbám okolo 5 % a kladným reálným sazbám, zvýší se důvěra v její budoucí ekonomický výkon. V případě problémů bude možné uvolněním měnové politiky zlevnit úvěry a kola ekonomiky postrčit. Fed má nyní naskladněnou slušnou zásobu suchého střelného prachu pro případ neočekávaných komplikací. To, co se mělo stát katem ekonomické expanze, se může nakonec vyjevit jako významná výhoda.

Důvěra domácností se vrací

Důvěra domácností v ekonomiku i očekávání budoucího vývoje se podle výběrových šetření trendově zlepšuje od poloviny minulého roku. Důvody pro tento vývoj jsou nasnadě: reálné mzdy vzrostly v červnu proti minulému roku o téměř 2 %, reálný disponibilní příjem se zvýšil o necelých 5 %. Rozpočty domácností jsou tak v dobré kondici. Přizpůsobení vyšším nominálním sazbám se odráží i na trhu rezidenčních nemovitostí, kde rostou ceny čtvrtý měsíc v řadě. Fixní investice jsou taženy jak soukromým sektorem, tak vládními programy na rozvoj infrastruktury. Poskytují solidní základ pro pokračování solidní ekonomické expanze a plné rozvinutí pozitivních zpětných vazeb ve druhé polovině tohoto roku.

V souhrnu takto vypadá hladké přistání, tedy zkrocení vysoké spotřebitelské inflace bez výraznějších škod pro reálný růst a trh práce. Akciový trh se vesměs přiblížil k vrcholu z konce roku 2021. IMF zlepšil v červenci výhled pro globální ekonomiku i pro USA v letošním roce, a to při nižší inflaci. Co by se tedy mohlo pokazit?

Vysoké ceny ropy a slabá Čína

Ceny energií a potravin již nebudou ve druhé polovině roku významněji přispívat k oslabení spotřebitelských cen. Exportéři ropy přitom nedávno omezili produkci z obav ohledně slabé globální poptávky a tlaku na nižší cenu. V případě silnějšího ekonomického růstu a doplňování strategických zásob u významných dovozců energetických surovin může dojít k razantnímu zvýšení ceny ropy.

To by se poměrně rychle promítlo do spotřebitelské inflace a vrátilo do hry nejistotu stran budoucího vývoje úrokových sazeb. Fed by se zvýšením sazeb pravděpodobně váhal, jelikož by nešlo o cenový jev navazující na vývoj domácí poptávky. Naopak by vyšší ceny paliv ukously z rozpočtu domácností a měly na poptávku tlumící vliv, zejména pokud jde o diskreční výdaje ovlivňující jádrovou inflaci. Nejistota ohledně trvání cenového šoku a navazujících efektů v cenách potravin by však alespoň na akciových trzích udělala své.

Prozatím méně pravděpodobnou, nicméně o to hůře předvídatelnou, je překážka globální prosperity v podobě příliš slabé Číny. Problémy na trhu nemovitostí zdaleka nejsou u konce, a to ani v segmentu rezidenčních nemovitostí. Veřejní i soukromý sektor je výrazně zadlužený, což nevzbuzuje naději na promptní vyčistění realitního trhu. Meziroční pokles čínského exportu se v červenci prohloubil na 14.5 %. Nejhlubší propad zaznamenal export do USA, nicméně více než 20 % tempem klesal rovněž vývoz směřující do EU a k hlavním asijským obchodním partnerům. Nikomu se nehodí příliš oslabený a příliš frustrovaný soused čínských proporcí.

 

 

David Havrlant

 

 

Upozornění

Toto propagační sdělení vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Jsou-li uvedeny v tomto sdělení výnosy, uvádí se v hrubých hodnotách, přičemž pro získání čistých hodnot výnosů je třeba zohlednit také účtované poplatky a případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem. Sdělení může obsahovat informace týkající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má společnost své vlastní zájmy. Za zprostředkování úpisu investičních nástrojů může společnost vyplatit svým smluvním partnerům provizi z objemu zprostředkovaných investic. Obecné informace o pobídkách jsou zveřejněny na www.jtis.cz.


Dále by vás mohlo zajímat