coverImage

Centrum péče

Zde najdete odpovědi na nejčastější dotazy a databázi dokumentů ke stažení.

Account Background Image

Časté dotazy

Jak mohu fondy nakoupit?

V současné době není možné uzavřít smlouvu přímo s naší investiční společností. Naše fondy je proto  aktuálně možné nakoupit pouze prostřednictvím autorizovaných distributorů, jejichž seznam naleznete v sekci Naši distributoři.

Proč investovat do fondů?

Fondy představují jednoduchý nástroj, jak investovat i relativně malý objem finančních prostředků do širšího portfolia investic. Diverzifikovaný fond totiž eliminuje riziko nesprávného výběru jednotlivé investice. Každý fond navíc řídí investiční profesionál, který disponuje dostatečnými zkušenostmi a potřebným zázemím. Fondy dále investují ve velkých objemech a mají zpravidla nižší náklady než individuální investor.

 

Co si musím promyslet před výběrem fondu?

Před výběrem konkrétního fondu je potřeba si uvědomit, jaký je můj rizikový profil, s jakým objemem volných finančních prostředků pracuji, jaký očekávám výnos, za jakým účelem a na jak dlouho chci prostředky investovat, jak se budu chovat v případě poklesu hodnoty investice a zda je pro mě důležitá rychlá možnost přeměny investice zpět na peněžní prostředky.

Jaký je rozdíl mezi fondem pro veřejnost a fondem kvalifikovaných investorů?

Fondy pro veřejnost jsou určeny širšímu okruhu investorů a mají přísnější pravidla týkající se investování než fondy kvalifikovaných investorů. Pravidla pro investování fondů kvalifikovaných investorů jsou podstatně volnější, proto jsou obecně považovány za rizikovější. Investor musí být schopen akceptovat vyšší riziko a disponovat větším objemem volného kapitálu z důvodu zákonného požadavku na výši minimální investice do takového fondu. 

Mohu investovat jednorázově i pravidelně?

Investovat je možné jak jednorázově, tak i pravidelně. Všechny naše fondy pro veřejnost jsou určeny jak pro jednorázové, tak i pro pravidelné investování. Fondy kvalifikovaných investorů jsou z důvodu vyšší minimální investice určeny spíše pro dlouhodobou jednorázovou investici.

Jaký má význam pravidelné investování?

Pravidelné investování je vhodné pro každého, kdo je schopen pravidelně odkládat a investovat určitou část svých příjmů. Využívají ho i investiční profesionálové. Smyslem pravidelného investování je postupné budování většího objemu investice a rozložení investice a rizika v čase. Tím dojde ke zprůměrování pořizovací ceny a investor nemusí časovat vhodný okamžik pro vstup jako v případě investice jednorázové.

Jaké zaplatím poplatky?

Každý fond má své náklady, jejichž procentuální výše na objemu majetku je vyjádřena ukazatelem TER. Mezi další náklady může patřit vstupní a výstupní poplatek, případně transakční náklady na straně autorizovaného distributora. Informace o maximální výši vstupních a výstupních poplatků jsou uvedeny v detailu fondu. Výši případných transakčních nákladů si doporučujeme ověřit u konkrétního distributora.

Co je celková nákladovost fondu (TER)?

Celkové náklady fondu, tzv. „Total Expence Ratio“, představují souhrn všech nákladů fondu během uplynulého roku a udávájí se v procentech majetku. Hlavní položkou je poplatek investiční společnosti za řízení fondu, který může být fixní i variabilní. Dalšími náklady jsou například náklady na administraci, audit, úschovu cenných papírů, poradenství a provoz.

Jak rychle obdržím peníze v případě prodeje?

Pokud nemá fond stanoveny specifické podmínky, je možné podat žádost o zpětný odkup kdykoliv. Termín vypořádání žádosti závisí na frekvenci oceňování. Veškeré naše fondy pro veřejnost se oceňují a provádí odkupy minimálně jednou za týden. U fondů kvalifikovaných investorů záleží na frekvenci oceňování, která může být až roční.

Kde zjistím, jak fond investuje?

Každý fond má svého manažera, který zodpovídá na řízení fondu a výběr konkrétních investic. Portfolio manažer je povinen dodržovat statut a investiční omezení z něho vyplývající. Podrobné informace o investiční strategii a složení portfolia každého fondu naleznete na detailu fondu.

Kde naleznu dokumenty k jednotlivým fondům?

Veškeré dokumenty k jednotlivým fondům je možné nalézt na detailu fondu. K dispozici jsou všechny zákonem vyžadované informace. Obecné informace a dokumenty naleznete v sekci Poradna.  

Co je rizikový profil?

Rizikový profil především určuje, jaké riziko je investor schopen akceptovat. Představuje základní parametr pro výběr vhodných investic. Opatrní a konzervativní investoři by se měli vyhýbat rizikovým aktivům, případně do nich umístit jen malou část svého majetku.

Jaký je význam investičního horizontu?

Investiční horizont zásadně ovlivňuje výběr možných investic. Čím je investiční horizont delší, tím větší je pravděpodobnost, že se investor vyhne krátkodobým výkyvům na trhu. Při krátkém investičním horizontu se nedoporučuje investovat do rizikovějších aktiv, která podléhají větším výkyvům.

Mohu fondy převést na jinou osobu?

Ano, podílové fondy je možné převést na jinou osobu jak úplatně, tak i bezúplatně. Detaily a podmínky převodu fondů kolektivního investování z jedné osoby na druhou vám sdělí autorizovaný distributor, přes kterého jste investici nakoupili. Pokud jste v minulosti nakupovali přímo prostřednictvím naší investiční společnosti, kontaktuje nás na zákaznické lince.

Majitel fondu zemřel, jak je to s dědictvím?

Investice do fondů se v případě smrti jejich majitele stávají předmětem dědického řízení. Nabyvatelé s nimi mohou disponovat až po jeho jeho řádném ukončení.


Nenašli jste co hledáte?

Zavolejte nám na naši bezplatnou linku nebo nám nechte vzkaz a my se vám ozveme.

Zavolejte nám

+420 800 149 172

Napište nám

info@jtis.cz