zpět

Lidé, čtěte!

Lidé, čtěte!

Při uzavírání jakékoliv smlouvy v běžném životě je dobré vědět, co vlastně podepisujeme. Kdo se nechá odradit malým písmem nebo dlouhými odstavci nezáživné právnické mluvy, může být po čase překvapen, k čemu se to vlastně zavázal.

Při nákupu podnikových dluhopisů je seznámení se s podmínkami investice nutnou součástí života. K tomu ve světě korporátních dluhopisů slouží prospekt dluhopisu. Dokument často o více než 100 stranách obsahuje podrobné informace o firmě, její organizační struktuře a jejím hospodaření. Další důležitou součástí prospektu jsou také emisní podmínky, které popisují například způsob výplaty úroku, okolnosti splacení dluhopisu a také sadu podmínek, které se firma vydávající dluhopisy zavazuje dodržovat. Často obsahuje limit pro další zadlužování, závazek dluhopisy přihlásit k obchodování na burze anebo také právo firmy dluhopisy předčasně splatit. Jak už to tak v životě bývá, někdy se smluvní podmínky obrátí v náš prospěch, někdy naopak skřípeme zuby, když se nám smluvní ustanovení zrovna nehodí. Uvedu příklad dvou dluhopisů, které držíme v portfoliích dluhopisových fondů J&T, kdy ustanovení emisních podmínek pravděpodobně povede ke zvýšení hodnoty našich investic.

Držíme dluhopisy firmy Seaspan, jednoho z největších vlastníků zaoceánských kontejnerových lodí. Seaspan neprovozuje vlastní přepravu, ale pronajímá svých zhruba 200 lodí rejdařských společnostem jako jsou Msc, Cosco nebo Maersk. Mateřskou společnost Seaspanu – kanadskou firmu Atlas plánují ovládnout její největší akcionáři, což povede ke stažení akcií Atlasu z burzy v New Yorku. Tím podle ustanovení emisních podmínek vznikne povinnost firmy Seaspan odkoupit své dluhopisy od investorů za cenu 101 %. Naše fondy tak kromě stávajícího výnosu dluhopisů přes 7% v USD pravděpodobně zrealizují i slušný kapitálový výnos.

V minulosti jsme také investovali do dluhopisů provozovatele ropných tankerů – belgické firmy Euronav, která bude v první polovině příštího roku dle dohody akcionářů nejspíš ovládnuta svým konkurentem Frontline. Změna majoritního akcionáře, dle emisních podmínek dluhopisů, vyvolá povinnost Euronavu odkoupit své dluhopisy od investorů za 101 %.

Obě výše uvedené firmy jsou kvalitní, rádi jim po odkupu dluhopisů půjčíme znovu. Nicméně mezitím došlo k výraznému růstu úrokových sazeb a firmy budou věřitelům muset nabídnout lepší podmínky než v minulosti.

 

Martin Kujal

 

Upozornění

Toto propagační sdělení vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Jsou-li uvedeny v tomto sdělení výnosy, uvádí se v hrubých hodnotách, přičemž pro získání čistých hodnot výnosů je třeba zohlednit také účtované poplatky a případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem. Sdělení může obsahovat informace týkající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má společnost své vlastní zájmy. Za zprostředkování úpisu investičních nástrojů může společnost vyplatit svým smluvním partnerům provizi z objemu zprostředkovaných investic. Obecné informace o pobídkách jsou zveřejněny na www.jtis.cz.


Dále by vás mohlo zajímat