Nová definice kvalifikovaného investora dle zákona 240/2013 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech

19.8.2013

Společnost J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. tímto oznamuje, že dne 19. srpna 2013 nabyl účinnost nový zákon 240/2013 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech, který mění podmínky investování do fondů kvalifikovaných investorů.


Dne 19. srpna 2013 nabyl účinnost nový zákon 240/2013 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech, který mění podmínky investování do fondů kvalifikovaných investorů..

Od 19. srpna 2013 již neplatí ustanovení o maximálním počtu investorů (podílníků) fondu kvalifikovaných investorů, kdy dle předchozího platného zákona fond nesměl překročit nejvyšší přípustný počet investorů, což bylo dle zákona 100 investorů.

Zákon současně v § 272 nově definuje kvalifikovaného investora. Cenné papíry nebo zaknihované cenné papíry vydávané fondem kvalifikovaných investorů nebo účast na fondu kvalifikovaných investorů může smluvně nabývat pouze kvalifikovaný investor, kterým je:.

a) osoba uvedená v § 2a odst. 1 písm. a) až p) zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu,
b) osoba uvedená v § 2a odst. 2 zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu,
c) obhospodařovatel nebo srovnatelná zahraniční osoba na účet investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu, který obhospodařuje,
d) penzijní společnost na účet účastnického fondu, důchodového fondu nebo transformovaného fondu, který obhospodařuje,
e) osoba, mezi jejíž rozhodující činnost patří prostřednictvím své účasti v jedné nebo více jiných právnických osobách přispívat k dlouhodobému rozvoji těchto právnických osob,
f) právnická osoba podřízená ústřednímu orgánu státní správy,
g) osoba, která je podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu nebo práva jiného členského státu považována ve vztahu k investicím do daného fondu kvalifikovaných investorů za zákazníka, který je profesionálním zákazníkem,
h) osoba, která je podílníkem, zakladatelem nebo společníkem jiného fondu kvalifikovaných investorů nebo srovnatelného zahraničního investičního fondu, které obhospodařuje tentýž obhospodařovatel jako tento fond a jehož administraci provádí tentýž administrátor jako tohoto fondu, výše jejíhož splaceného vkladu nebo splacené investice v takových jiných fondech odpovídá ve svém souhrnu částce alespoň 125 000 EUR a která učinila prohlášení o tom, že si je vědoma rizik spojených s investováním do tohoto fondu kvalifikovaných investorů, nebo
i) osoba, jejíž výše splaceného vkladu nebo splacené investice do tohoto fondu odpovídá částce alespoň 125 000 EUR a která učinila prohlášení o tom, že si je vědoma rizik spojených s investováním do tohoto fondu kvalifikovaných investorů.

Předpoklad o minimální výši vkladu nebo investice podle písmene h) nebo i) se považuje za nesplněný jen, dojde-li k poklesu výše investice v důsledku jednání investora.