Profil společnosti

J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. je součástí nadnárodní finanční skupiny J&T. Finanční skupina J&T je aktivní v několika oblastech finanční sféry a je tedy schopná poskytovat klientům prostřednictvím svých jednotlivých společností široký rozsah služeb na základě jejich individuálních potřeb.

Investiční společnost obhospodařuje fondy určené pro veřejnost i fondy určené pro kvalifikované investory. Fondy kvalifikovaných investorů jsou určeny pro fyzické a právnické osoby, které mají zájem investovat své prostředky v souladu s investičním cílem a investiční politikou fondu a jsou kvalifikovanými investory v souladu s § 272 zákona č. 240/2013Sb., tj. mají zkušenost s investováním do investičních nástrojů a mají dostatečné zkušenosti potřebné pro posouzení rizik takové investice. Jsou si vědomy všech rizik, které pro ně z této investice do fondu kvalifikovaných investorů vyplývají a znají odlišnosti v regulaci fondů kvalifikovaných investorů a rizika spojená s tímto druhem investice. Minimální investice do fondu kvalifikovaných investorů činí 125 000 EUR. 

Společnost je řádným členem Asociace pro kapitálový trh ČR  (AKAT ČR), která je členem The European Fund and Asset Management Association (EFAMA).

 

Název J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
47 67 26 84
Rejstříkový soud Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 5850
Předmět činnosti
Předmětem podnikání investiční společnosti je výkon činností podle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, kdy je oprávněna
a) přesáhnout rozhodný limit,
b) obhospodařovat
• standardní fondy,
• zahraniční investiční fondy srovnatelné se standardním fondem,
• speciální fondy,
• zahraniční investiční fondy srovnatelné se speciálním fondem,
• fondy kvalifikovaných investorů, s výjimkou kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu podle článku 3 písm. b) přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího evropské fondy rizikového kapitálu a kvalifikovaných fondů sociálního podnikání podle článku 3 písm. b) přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího evropské fondy sociálního podnikání,
• zahraniční investiční fondy srovnatelné s fondem kvalifikovaných investorů, s výjimkou zahraničních investičních fondů srovnatelných s kvalifikovaným fondem rizikového kapitálu podle článku 3 písm. b) přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího evropské fondy rizikového kapitálu a zahraničních investičních fondů srovnatelných s kvalifikovaným fondem sociálního podnikání podle článku 3 písm. b) přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího evropské fondy sociálního podnikání,
c) provádět administraci investičních fondů a zahraničních investičních fondů uvedených v písm. b). 
Sídlo Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8
Místo působení Česká republika
Akcionáři J&T BANKA, a.s. - 100 % akcionář
Základní kapitál 20.000.000,-Kč
Představenstvo Ing. Daniel Drahotský, MBA - předseda představenstva
  Ing. Roman Hajda - člen představenstva
  Ing. Petra Tomisová, MBA - člen představenstva
Dozorčí rada Mgr. Ivo Enenkl - předseda dozorčí rady
  Štěpán Ašer, MBA - člen dozorčí rady
  Ing. Igor Kováč - člen dozorčí rady
Povolení k činnosti

Investiční společnost vznikla na základě rozhodnutí Ministerstva financí o povolení ke vzniku investiční společnosti ze dne 20. listopadu 1992 pod č.j. 102/64705/1992, jehož platnost potvrdila Komise pro cenné papíry rozhodnutím ze dne 22. dubna 1999, č.j. 111/1452/R/1999, které nabylo právní moci dne 27. dubna 1999. Rozhodnutím ČNB ze dne 30. listopadu 2011 č.j. 2011/13707/570 Sp/2011/1800/571, které nabylo právní moci dne 30. listopadu 2011, došlo ke změně rozsahu činnosti, kdy původní povolení k činnosti investiční společnosti bylo zrušeno a investiční společnosti bylo uděleno nové rozšířené povolení k činnosti s tím, že investiční společnost může vykonávat kolektivní investování a současně obdržela povolení k obhospodařování majetku zákazníka, je-li jeho součástí investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání a povolení k úschově a správě cenných papírů vydávaných fondem kolektivního investování včetně souvisejících služeb a k poskytování investičního poradenství týkajícího se investičního nástroje. Ve smyslu přechodných ustanovení § 642 a § 644 ZISIF ČNB v potvrzení č.j. 2014/006872/CNB/570 ze dne 18. června 2014 potvrdila, že povolení k činnosti investiční společnosti udělené podle dosavadních právních předpisů se považuje za povolení k činnosti investiční společnosti podle ZISIF.

Na základě žádosti investiční společnosti o zrušení nevyužívaných povolení k některým činnostem ČNB svým rozhodnutím č.j. 2016/072785/CNB/570 S-Sp-2016/00193/CNB/571 ze dne 23. června 2016, které nabylo právní moci dne 25. června 2016, zrušila povolení k činnosti investiční společnosti udělené body 1. až 3. části I výroku rozhodnutí ČNB ze dne 30. listopadu 2011 a současně udělila nové povolení k činnosti investiční společnosti, s tím, že investiční společnost je oprávněna a) přesáhnout rozhodný limit, b) obhospodařovat standardní fondy a srovnatelné zahraniční investiční fondy, speciální fondy a srovnatelné zahraniční investiční fondy, fondy kvalifikovaných investorů a srovnatelné zahraniční investiční fondy, s výjimkou kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu podle článku 3 písm. b) přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího evropské fondy rizikového kapitálu a kvalifikovaných fondů sociálního podnikání podle článku 3 písm. b) přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího evropské fondy sociálního podnikání a srovnatelných zahraničních investičních fondů) a za c) provádět administraci investičních a zahraničních investičních fondů uvedených v písmenu b).