Smlouvy a formuláře žádostí

Vážení klienti,
zde jsou k dispozici formuláře pro uzavření "Rámcové smlouvy o vydávání a odkupu podílových listů"

Rámcová smlouva je nutná, pokud chcete investovat do našich fondů. Pokud chcete pouze požádat o odkup podílových listů, není nutné uzavírat rámcovou smlouvu, stačí vyplnit pro příslušný fond žádost o odkup podílových listů.

Postup pro uzavření rámcové smlouvy:

V současné době není možné uzavírat nové rámcové smlouvy přímo s investiční společností, proto, pokud máte zájem  investovat do našich fondů, kontaktujte J&T BANKU, a.s. .

K uzavření Rámcové smlouvy, může dojít jedním z následujících způsobů:

  • osobně 
  • na dálku
  • prostřednictvím jiných osob než je Investiční společnost (dále jen „zprostředkovaně“).

OSOBNĚ

Uzavřením smlouvy osobně, se rozumí postup, při kterém dojde k podepsání smlouvy před zaměstnancem Investiční společnosti v klientském centru (otevírací dobu naleznete v záložce kontakty), který rovněž provede Identifikaci podílníka při podpisu smlouvy.

NA DÁLKU

Uzavřením smlouvy na dálku se rozumí postup, při kterém podílník doručí na adresu investiční společnosti následující dokumenty:
a) dva originály smlouvy s podpisem klienta
b) čitelné kopie dvou průkazů totožnosti klienta
c) kopie výpisu z bankovního účtu, u kterého je klient jediným majitelem, a který je vedený u finančního ústavu se sídlem v EU.

V případě investice do podílových listů musí klient zaslat první platbu z účtu podle písm. c) na číslo účtu fondu, a tato platba musí být řádně připsána pod variabilním symbolem klienta (číslo rámcové smlouvy).
V případě zájmu o uzavření Rámcové smlouvy „na dálku“ nás kontaktujte zde.

ZPROSTŘEDKOVANĚ

Uzavřením smlouvy zprostředkovaně se rozumí postup, který zahrnuje výhradně podepsání smlouvy před zprostředkovatelem a provedení identifikace klienta zprostředkovatelem.

Požádá-li podílník o uzavření smlouvy na dálku nebo zprostředkovaně, má se za to, že se obeznámil se zněním Rámcové smlouvy a jejími přílohami, zejména Všeobecnými obchodními podmínkami, Sazebníkem poplatků, Seznamem zprostředkovatelů a Klíčovými informacemi pro investory a případnými dalšími dokumenty, a souhlasí s jejich zněním, čímž je splněna povinnost Investiční společnosti poskytnout podílníkovi relevantní informace před uzavřením smlouvy.


Účinnost smlouvy

Smlouva nabývá účinnosti v závislosti na způsobu jejího uzavření.

- Smlouva uzavřená osobně nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- Smlouva uzavřená na dálku nabývá účinnosti dnem podpisu smlouvy ze strany investiční společnosti.
- Smlouva uzavřená zprostředkovaně nabývá účinnosti dnem, kdy bude doručena investiční společnosti.

Investice do fondu

V případě, že fondy mají emisi podílových listů vedenou jak v samostatné evidenci vedené investiční společností tak v evidenci CDCP, investiční společnost podílníkovi standardně vydává emisi podílových listů vedenou v samostatné evidenci.
Částku, kterou zamýšlíte investovat, poukážete na účet fondu s variabilním symbolem, kterým je Vaše číslo rámcové smlouvy. Čísla bankovních účtů jednotlivých fondů naleznete v detailu příslušného fondu.